Insight Posts
 

Žiadny odpad, žiadne plytvanie

Viac ako štvrtina z 30 miliónov ton všetkého odpadu vytvoreného vo Veľkej Británii končí na skládkach.

Viac ako štvrtina z 30 miliónov ton všetkého odpadu vytvoreného vo Veľkej Británii končí na skládkach. Avšak vďaka procesom, ktoré sú už dnes zavedené v našich prevádzkach, sa Hadley Group stala prvou spoločnosťou vo Veľkej Británii, ktorá získala certifikát Carbon Trust Standard za nulové skládkovanie nespracovaného odpadu.

Certifikát je globálne uznávaný ako jeden z najvýznamnejších svetových štandardov nezávislého hodnotenia v oblasti životného prostredia. Ako nezávislá externá validácia našej environmentálnej úspešnosti jasne preukazuje náš hlboký záujem o zlepšovanie výsledkov našich činností z hľadiska pôsobenia na životné prostredie.

Koordinátor systémov riadenia Michelle Owen-Williams, ktorý proces certifikácie manažoval, povedal: „Latka je pri tomto hodnotení nastavená dosť vysoko a dosiahnutie úplného súladu s požiadavkami nie je jednoduché. O to viac nás teší poznanie, že väčšinu práce na plnení kritérií sme už úspešne zvládli.“ Na základe našej certifikácie podľa normy ISO 14001 a povinnej starostlivosti vyplývajúcej z právnych predpisov už teraz dôsledne sledujeme aj svojich dodávateľov, vedieme kontrolné záznamy a uplatňujeme systém štvrťročných kontrol, takže máme zabezpečený úplný súlad s najnovšou legislatívou.

„Ako naši kolegovia určite vedia, zaviedli sme postupy na oddelenie jednotlivých tokov odpadu a zároveň poskytujeme zamestnancom všetko potrebné školenie na triedenie. Pre správne triedenie je veľmi dôležité, aby sme všetci umiestňovali odpad do správnych nádob.

„Nedávno naše priestory na Gaitskell Way a na Downing Street navštívili dvaja hodnotitelia z organizácie Carbon Trust s cieľom zistiť viac o tom, čo robíme, a skontrolovať naše nakladanie s odpadmi. Návšteva bola veľmi úspešná - týmto vyjadrujem veľkú vďaku všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

„Keďže väčšinu potrebných systémov už máme zavedenú, zvyšok procesu bol zväčša o skúmaní číselných údajov o odpadoch za jednotlivých dodávateľov a o rozbore spôsobov nakladania s odpadmi, ako je recyklovanie alebo opätovné použitie, ktorými sa zabezpečuje nulové skládkovanie, pričom každý dodávateľ sa musel k týmto skutočnostiam vyjadriť a potvrdiť ich.

„Udelenie tohto certifikátu je pre spoločnosť obrovským úspechom - niečím, na čo môžeme byť naozaj hrdí; nič z toho by sme však nedosiahli bez nasadenia našich pracovníkov a bez úsilia, ktoré každý z nich venuje tomu, aby sa každý odpad dostal do správnej zbernej nádoby.“

More Insights