COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Legal
 

Politika ochrany súkromia

Holdingová spoločnosť Hadley Industries Holdings Limited (Ltd) je výrobcom za studena valcovaných materiálov s ústredím vo Veľkej Británii a s pobočkami v SAE, Thajsku a Turecku a v Holandsku. (Táto skupina spoločností sa označuje ako „Hadley Group“. Ďalšie informácie nájdete v časti „O nás“.)

Spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd („Hadley Group“ alebo „my“) dbá na ochranu súkromia a na bezpečnosť vašich osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane súkromia popisuje spôsob, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje počas vašej návštevy na našom webovom sídle a po nej.

Spoločnosť Hadley Industries Holdings Limited je „prevádzkovateľom“ údajov. To znamená, že nesieme zodpovednosť za spôsob, akým sa osobné údaje o vás (ako návštevníkovi nášho webového sídla) v našej spoločnosti uchovávajú a používajú. Podľa právnych predpisov o ochrane údajov sme povinní oboznámiť vás s informáciami uvedenými v tomto oznámení o ochrane súkromia v záujme transparentnosti nakladania s vašimi osobnými údajmi.

Čo sú osobné údaje?

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR) sa za osobné údaje považujú: „Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“

Aké osobné údaje o vás zberáme?

Počas používania nášho webového sídla môžete byť vyzvaný/á, aby ste uviedli svoje údaje, ako je meno, e-mail, telefónne číslo, pracovná pozícia, názov spoločnosti a adresa, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • keď chcete zaslať všeobecný dopyt, žiadosť o cenovú ponuku alebo informácie o výrobkoch, prípadne ak nás požiadate, aby sme vás kontaktovali, prostredníctvom formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle;
 • keď si chcete stiahnuť voľne dostupný softvér, ako je Design Suite Pro;
 • keď sa chcete prihlásiť na odber marketingových materiálov zasielaných mailom,
 • keď sa chcete uchádzať o voľné pracovné miesto inzerované na našom webovom sídle.

Za určitých okolností môžeme zhromažďovať aj ďalšie údaje, ako sú predchádzajúce pracovné skúsenosti, osobné záujmy, dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie či osobné referencie, a to v prípade:

 • ak nám na z vlastnej vôle pošlete svoj životopis alebo motivačný list na základe inzercie voľného pracovného miesta, uverejnenej na našom webovom sídle.

Rozsah osobných údajov, ktoré nám poskytnete, je voliteľný, pričom my sa snažíme zhromažďovať iba tie údaje, ktoré sú relevantné pre vami požadovanú službu, resp. iný predmet vášho záujmu.

Podobne ako mnohé iné webové sídla aj my využívame automatické spracovanie webových štatistík pomocou analytických nástrojov Google. Získavame tak lepší prehľad o tom, ako sa naše webové sídlo používa, a možnosť optimalizovať používateľskú skúsenosť. Pri každej návšteve sa pomocou súborov cookie (ktoré sú podrobnejšie popísané v časti „Cookies“ zhromažďujú tieto údaje:

 • Online osobné identifikačné údaje, ako je geografická lokalita a IP adresa
 • Údaje o internetovom prehliadači a operačnom systéme
 • Dátum a čas vašej návštevy;
 • Referenčné URL a stránky, ktoré ste na webovom sídle navštívili.

Tieto údaje sa zhromažďujú len na štatistické a administratívne účely a uchovávajú sa v rámci analytického nástroja Google Analytics. Kedykoľvek máte možnosť zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou nástroja Google Analytics tak, že vo svojom internetovom prehliadači zablokujete používanie cookies, alebo nainštalovaním nasledujúceho doplnku. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zabezpečujú výmenu informácií medzi naším webovým sídlom a počítačom, resp. zariadením, z ktorého sa na ňu pristupuje. Súbory cookie sa používajú na zvýšenie efektívnosti a výkonnosti webových stránok a zabezpečujú kvalitnejšiu používateľskú skúsenosť. Súbory cookie používame na našom webovom sídle na nasledujúce účely:

 • aby sme vám uľahčili voľný pohyb a orientáciu v rámci webového sídla a vyhľadávanie informácií,
 • na získanie štatistických údajov o aktivite na našom webovom sídle - napr. koľko ľudí ho navštívilo, ktoré stránky si prezerali, aké zariadenia na to použili (PC, mobilné telefóny a pod.).

Používame tieto typy súborov cookie:

 • CraftSessionId - tento súbor cookie vytvára nástroj Craft CMS, pričom súbor obsahuje jedinečné ID, ktoré nám umožňuje zistiť pokus anonymného používateľa o prihlásenie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne údaje, ktoré by sa dali priradiť konkrétnej osobe. (Nevyhnutné)
 • CRAFT_CSRF_TOKEN - tento súbor cookie vytvára nástroj Craft CMS, pričom súbor obsahuje jedinečné ID, ktoré sa používa na overenie, či požiadavky adresované webovému sídlu v akejkoľvek podobe pochádzajú z platnej používateľskej relácie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne údaje, ktoré by sa dali priradiť konkrétnej osobe. (bezpečnosť)
 • Google Analytics - používame sledovacie súbory cookie generované nástrojom Google Analytics na sledovanie anonymných prevádzkových údajov o používaní nášho webového sídla, ktoré nám umožňujú jeho zlepšovanie pre budúcich návštevníkov. Google Analytics zhromažďuje údaje, ako sú vami navštívené stránky v rámci nášho webového sídla, IP adresa, prehliadač a operačný systém, ktoré používate, a čas strávený prezeraním stránok. Tieto informácie ukladá Google v súlade s vlastnou politikou ochrany súkromia, ktorú si môžete pozrieť tu - https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (Výkonnosť)

Toto webové sídlo môže obsahovať prepojenia na sídla tretích osôb, ktoré môžu tiež používať súbory cookie, a to mimo nášho vplyvu. Odporúčame Vám, aby ste si pozreli príslušnú politiku ochrany súkromia týchto tretích osôb a informovali, aké súbory cookie sa používajú na ich webových sídlach.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie, aby ich vymazával, alebo aby preberal informácie, či sa používajú. Postup takéhoto nastavenia nájdete v pomocníkovi (kliknutím na Help) vo svojom prehliadači.

Ak chcete zablokovať Googloe Analytics, navštívte prosím: https://toosl.google.com/dlpage/gaoptout

Viac informácií o súboroch cookie vrátane toho, ako zistiť, ktoré cookies sa používajú a ako ich spravovať a vymazávať, nájdete na https://www.allaboutcookies.org

Je však potrebné si uvedomiť, že v prípade vymazania alebo zablokovania súborov cookie webové sídlo môže prestať správne fungovať, prípadne stratíte prístup do niektorých častí.

Prečo zhromažďujeme a uchovávame vaše osobné údaje?

Vyššie uvedené kategórie údajov potrebujeme najmä na plnenie s vami uzatvorenej zmluvy, na plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona, a tiež na zabezpečenie našich vlastných oprávnených záujmov a záujmov tretích osôb, pokiaľ nie sú v rozpore s vašimi záujmami a základnými právami. Je tiež možné, že ste udelili svoj súhlas so spracovaním údajov na jeden alebo viaceré vymedzené účely (podotýkame, že tento súhlas sa dá kedykoľvek odvolať).

Niektoré dôvody na spracovanie sa môžu aj prekrývať a zároveň spracovanie vašich osobných údajov môže byť opodstatnené viacerými dôvodmi.

Vaše osobné údaje použijeme výlučne na účely, na ktoré sa zhromažďujú, pokiaľ dôvodne neusúdime, že je potrebné ich spracovanie aj na iný účel, ktorý je zlučiteľný s pôvodným účelom. Ak vznikne potreba spracovania vašich údajov na iný, nesúvisiaci účel, túto skutočnosť vám oznámime spolu s právnym zdôvodnením nášho oprávnenia na takýchto postup.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v prípadoch, ktoré sa podľa nariadenia GDPR považujú za legitímne. Vaše osobné údaje môžeme použiť na:

 • poskytnutie vami požadovaných informácií a služieb,
 • zaslanie cenových ponúk na výrobky, resp. odpovede na dopyt na výrobky,
 • zaslanie odpovede na žiadosť o kontaktné údaje - ak ste nám kontaktné údaje poskytli (napr. cez kontaktný formulár), uchovávame ich vo svojej zabezpečenej databáze CRM. Nebudeme Vám posielať marketingové maily, pokiaľ nám výslovne neudelíte svoj súhlas,
 • zasielanie aktualizovaných marketingových informácií, ako sú aktuálne informácie o výrobkoch, newslettery alebo údaje o uvedení nových výrobkov, pokiaľ ste nám k ich zasielaniu aktívne udelili svoj súhlas, alebo ste oň jasne prejavili záujem (podotýkame, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať cez data.protection@hadleygroup.com),
 • poskytnutie prístupu k softvéru alebo priebežných aktualizácií,
 • sledovanie spôsobu interakcie návštevníkov s naším webových sídlom,
 • vytváranie štatistík v záujme sústavného zlepšovania a rozvoja nášho webového sídla a služieb,
 • napomáhanie pri prevencii páchania internetovej trestnej činnosti a podvodov na zlepšenie bezpečnosti našich informačných systémov.

V každom prípade dbáme na to, aby nami zhromažďované a používané údaje zodpovedali vymedzenému účelu a nepredstavovali zásah do vášho súkromia. Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje anonymizovať, aby sa nedali s vami prepojiť - v takom prípade môžeme príslušné údaje používať aj bez osobitného upovedomenia.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Vami poskytnuté údaje budeme spracúvať (teda zhromažďovať, uchovávať a používať) v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR). Snažíme sa zabezpečiť, aby vaše údaje boli správne a aktuálne, aby sa používali na účel, na ktorý boli poskytnuté, a aby sa neuchovávali dlhšie, ako je potrebné. Dobu uchovávania vašich osobných údajov stanovíme podľa individuálnych okolností a v súlade s požiadavkami zabezpečíme ich bezpečnú likvidáciu. Pri stanovení príslušnej doby uchovávania osobných údajov prihliadame na ich rozsah, povahu a citlivosť, na potenciálne riziko škody v prípade ich neoprávneného použitia alebo zverejnenia a na účely ich spracúvania.

V niektorých prípadoch môže lehota uchovávania vašich údajov vyplynúť zo zákona alebo z požiadaviek súvisiacich s prevenciou podvodov, právnych požiadaviek alebo požiadaviek na účtovníctvo a výkazníctvo, prípadne z legitímnych potrieb pri výkone podnikateľskej činnosti.

Lehoty uchovávania osobných údajov sa môžu riadiť aj špecifickými požiadavkami alebo dohodnutými postupmi daného odvetvia. Osobné údaje sa môžu uchovávať aj nad rámec uvedených lehôt, ak to vyplýva z individuálnych podnikových potrieb.

Poskytneme vaše osobné údaje niekomu inému?

Vaše osobné údaje môžeme prenášať zmluvným externým poskytovateľom služieb alebo sprostredkovateľom, ktorých spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd využíva v priebehu svojho vzťahu s vami. Všetky tretie osoby, ktorým sa vaše údaje prípadne poskytnú, sú viazané povinnosťou zaistiť bezpečnosť vašich údajov, pričom môžu podliehať povinnosti zabezpečenia povinnej starostlivosti na ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti poskytnutých údajov.

Naši externí poskytovatelia služieb nemajú povolenie na používanie vašich osobných údajov na vlastné účely. Oprávnení sú len na spracúvanie vašich osobných údajov na vymedzené účely a v súlade s našimi pokynmi. Ak údaje už nie sú potrebné na výkon danej služby, tieto subjekty vykonajú likvidáciu údajov v súlade s postupmi spoločnosti Hadley Industries Holdings Ltd. Vaše údaje môžeme poskytnúť týmto subjektom:

 • orgánom štátnej správy a regulačným orgánom, pokiaľ je ich poskytnutie povinné, resp. požaduje sa na základe zákona,
 • Microsoft Dynamics CRM, čo je platforma spĺňajúca požiadavky na bezpečnosť a ochranu údajov, v ktorej uchovávame naše obchodné kontakty, údaje o našich existujúcich a potenciálnych zákazníkoch a marketingové zoznamy. Táto služba je zabezpečená šifrovaním údajov pri prenose aj pri uchovávaní pomocou riešení vyhovujúcich štandardu AES FIPS 140-2, takže sú sústavne chránené. https://microsoft.com/en-us/trustcenter/security/encryption (Dátové centrum v hostingu v EÚ)
 • Google Analytics, čo je nástroj webovej analytiky používaný na štatistické vyhodnocovania používania nášho webového sídla. Údaje zberané nástrojom Google Analytics sú anonymizované, takže nám neodhaľujú vašu totožnosť. Ak sa chcete dozvedieť viac o Google Analytics a o tom, ako spracúva údaje, kliknite na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl-en - Subjektom našej skupiny, ktorú tvorí hlavná holdingová spoločnosť a jej dcérske spoločnosti, a to v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa
 • Tretím osobám, ktoré využívame na realizáciu zabezpečeného platobného styku
 • Marketingovým partnerom na účely direct mailingu, rozposielania reklamných mailov alebo aktualizácie informácií o spoločnosti a o procese spracovania objednávok
 • Poskytovateľovi hostingu nášho webového sídla na zaručenie sústavnej dostupnosti, údržby a bezpečnosti sídla a jeho informačného systému (dátového centra v hostingu v EÚ)

Bezpečnosť

Budeme sa snažiť zachovávať bezpečnosť vašich údajov prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu alebo náhodným škodám a na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informačných systémov, v ktorých sa vaše údaje uchovávajú. Naša databáza Microsoft Dynamics 365 CRM poskytuje osobitné funkcie na zaistenie bezpečnosti a ochrany súkromia, ktoré sa pravidelne aktualizujú a sú v súlade s platnými predpismi, takže poskytujú trvalú ochranu a bezpečnosť vašich údajov.

Viac informácií získate kliknutím na: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Security/dynamics365-security

Môžeme vám poskytnúť osobné údaje, ktoré uchovávame?

Na vašu žiadosť vám môžeme potvrdiť, ktoré údaje o vás uchovávame a ako sa spracúvajú. Pokiaľ uchovávame nejaké vaše osobné údaje, môžete si od nás vyžiadať nasledujúce informácie:

 • Totožnosť a kontaktné údaje osoby alebo organizácie, ktorá rozhodla o spôsobe a dôvode spracúvania vašich údajov - v niektorých prípadoch to bude zástupca v EÚ.
 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je ustanovená
 • Účel a právny základ spracúvania údajov
 • Ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe oprávneného záujmu spoločnosti Hadley Industries Holdings Ltd alebo tretej osoby, informácie o týchto záujmoch
 • Informácie o kategóriách zhromažďovaných, uchovávaných a spracovávaných osobných údajov
 • Informácie o príjemcoch, resp. kategóriách príjemcov, ktorým sa údaje poskytujú alebo poskytnú
 • V prípade, že sa osobné údaje majú prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informácie o spôsobe zaručenia bezpečnosti prenosu. EÚ schválila posielanie osobných údajov do niektorých krajín, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na ochranu údajov. V ostatných prípadoch my zabezpečíme, aby boli zavedené konkrétne opatrenia na zaručenie bezpečnosti vašich údajov.
 • Doba uchovávania údajov
 • Informácie o vašom práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • Postup na podanie sťažnosti dozornému orgánu
 • Informáciu, či je poskytnutie údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo nutným predpokladom na uzatvorenie zmluvy, a tiež či máte povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú možné dôsledky ich neposkytnutia
 • Zdroj osobných údajov, ak sme ich nezískali priamo od vás
 • Podrobné informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania

Aké sú vaše práva ako dotknutej osoby?

Podľa nariadenia GDPR ako dotknutá osoba máte právo:

Požiadať o prístup k vašim osobným údajom (prostredníctvom „žiadosti dotknutej osoby o prístup“). Žiadosť vám umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a overiť si zákonnosť ich spracúvania. Informácie sa vám poskytnú do 1 mesiaca od žiadosti.

Požiadať o opravu vašich osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Žiadosť vám umožní dosiahnuť opravu prípadných neúplných alebo nesprávnych údajov, ktoré o vás uchovávame. Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Môžete nás požiadať, aby sme osobné údaje vymazali alebo odstránili, ak zaniklo opodstatnenie ich ďalšieho spracovávania. O vymazanie alebo odstránenie údajov nás môžete požiadať aj na základe uplatnenia svojho práva namietať proti spracúvania (pozri nižšie).

Namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je spracúvanie založené na oprávnenom záujme (našom alebo tretích osôb) a vaša konkrétna situácia odôvodňuje vznesenie námietky proti spracúvaniu na tomto základe. Právo namietať máte aj v prípade, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu.

Požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Máte možnosť požiadať nás, aby sme pozastavili spracúvanie osobných údajov o vás, napr. ak si chcete overiť ich správnosť alebo dôvod ich spracúvania.

Požiadať o prenos vašich osobných údajov inej osobe.

Ak chcete požiadať o prístup, preskúmanie, overenie, opravu alebo vymazanie, alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu, prípadne nás požiadať o vykonanie prenosu vašich osobných údajov inej osobe, obráťte sa, prosím, písomne na nášho zástupcu pre ochranu údajov, alebo nám pošlite požiadavku cez kontaktné údaje uvedené na konci tohto oznámenia.

Aké formy identifikácie je potrebné poskytnúť?

Spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd akceptuje nasledujúce formy identifikácie pri požiadavkách na informácie o osobné údaje:

 • Doklad totožnosti s fotografiou, potvrdenie o bydlisku a pod.

Kontakty a sťažnosti

Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, alebo ak by ste náhodou chceli podať sťažnosť, môžete nám poslať mail na adresu: data.protection@hadleygroup.com s uvedením všetkých podrobností. Môžete nás kontaktovať aj písomne na adrese:

Hadley Industries Holdings Ltd - kontaktná adresa pre záležitosti

ochrany údajov: 92 Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA

V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti alebo požiadavky môžete podať podnet na orgán dozoru nad ochranou údajov. Viac informácií v tejto súvislosti nájdete tu: https://ico.org.uk/concerns/

Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia:

Posledná aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia: Apríl 2018