COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Legal
 

Vyhlásenie k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi

Vyhlásenie spoločnosti Hadley Industries Holdings Limited k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi za rok končiaci 31. marca 2017.

Toto Vyhlásenie skupiny Hadley Industries Holdings Limited k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi za rok končiaci 31. marca 2017 sa vydáva podľa § 54 zákona o modernom otroctve z roku 2015. Uvádza prehľad krokov, ktoré holdingová spoločnosť Hadley Industries Holdings Limited uskutočnila v priebehu predchádzajúceho finančného roka, aby eliminovala riziko otroctva a obchodovania s ľuďmi vo svojich prevádzkarniach a dodávateľských reťazcoch. Na účely tohto vyhlásenia sa spoločné podniky považujú za súčasť dodávateľských reťazcov.

Naša činnosť

Holdingová spoločnosť Hadley Industries Holdings Limited je najväčším nezávislým výrobcom za studena valcovaných kovových profilov vo Veľkej Británii. Sme materskou spoločnosťou skupiny Hadley Group s ústredím vo Veľkej Británii. Skupina má celosvetové pôsobenie, pričom zamestnáva viac ako 500 ľudí v piatich krajinách a dosahuje globálny ročný obrat vo výške 130 mil. GBP.

Naše dodávateľské reťazce sú rozsiahle a ich súčasťou je viac ako 600 dodávateľov v šiestich krajinách.

Náš záväzok

Holdingová spoločnosť Hadley Industries Holdings Limited prijala záväzok zabezpečovať, aby sa v jej dodávateľskom reťazci ani v žiadnej súčasti jej podnikov nevyskytovala žiadna forma moderného otroctva ani obchodovania s ľuďmi. Pred zahájením pracovného pomeru každého zamestnanca preverujeme z hľadiska „oprávnenia pracovať“. Znamená to kontrolu, či má pracovník platné pracovné vízum, ak sa u neho požaduje, a či dosiahol potrebný vek. Máme zavedenú politiku oznamovania protispoločenskej činnosti, ktorej cieľom je podporiť oznamovanie nezákonného konania. Táto politika je zameraná najmä na zamestnancov, ale postupovať podľa nej môžu aj iné osoby pracujúce v rámci nášho dodávateľského reťazca. Súčasťou našej iniciatívy na zisťovanie a znižovanie rizika je aj priebežné prehodnocovanie a aktualizácia existujúcich smerníc a postupov. Pracujeme na zavedení politiky boja proti modernému otroctvu, ktorá vyjadruje náš záväzok vo všetkých obchodných vzťahoch konať eticky a bezúhonne a zaviesť a uplatňovať účinné systémy kontroly na zabránenie výskytu otroctva alebo obchodovania s ľuďmi v našom dodávateľskom reťazci.

Zároveň plánujeme zaviesť etický kódex pre zamestnancov, pričom všetci noví zamestnanci budú povinní pri nástupe sa s ním oboznámiť a potvrdiť, že sa s ním stotožňujú. V etickom kódexe sa ustanoví súbor pravidiel, ktorými sa zabezpečí najvyššia úroveň etiky v konaní našich zamestnancov pri každodennej činnosti. Zamestnancom na pozíciách spojených s možnosťou zisťovania a riešenia potenciálneho rizika moderného otroctva - vrátane pracovníkov personálneho riadenia a nákupu - sa poskytne zodpovedajúce školenie, aby sa podrobne oboznámili s rizikami moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi v našich dodávateľských reťazcoch a pri našich činnostiach. Okrem toho plánujeme zaradiť oboznámenie s rizikami moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi v našich dodávateľských reťazcoch a pri našich činnostiach aj do vstupného školenia nových zamestnancov. Svojich prvostupňových dodávateľov informujeme o štandardoch opatrení na eliminovanie rizika moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi v ich dodávateľských reťazcoch, ktoré od nich očakávame. Dodržiavanie zákona o modernom otroctve z roku 2015 sa stane súčasťou našich rokovaní s týmito dodávateľmi a našich zmlúv s nimi. Okrem toho plánujeme zaviesť proces auditu u našich prvostupňových dodávateľov na overenie ich súladu s požiadavkami zákona o modernom otroctve z roku 2015 a na zistenia prípadných praktík moderného otroctva. V prípade, že audit odhalí nedostatky, uplatní sa zodpovedajúci postup na nápravu. V rámci svojho trvalého záväzku sa budeme ešte viac zameriavať aj na požiadavku voči našim ostatným dodávateľom, aby zabezpečovali eliminovanie otroctva a obchodovania s ľuďmi vo svojich činnostiach a dodávateľských reťazcoch. V zmluvách s týmito dodávateľmi bude štandardne začlenené ustanovenie o povinnosti zabezpečovať súlad so zákonom o modernom otroctve z roku 2015. Voči dodávateľom, ktorí sa dopustia porušenia tohto ustanovenia, sa uplatní zodpovedajúci postup, vrátane možnosti ukončenia zmluvy. Toto vyhlásenie schválilo predstavenstvo spoločnosti Hadley Industries Holdings Limited.

Zobraziť vyhlásenie skupiny Hadley Group k otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi