COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Legal
 

Podmienky

Toto webové sídlo prevádzkuje spoločnosť Hadley Industries Holdings Limited, so sídlom Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA („organizácia“).

Označenie „Hadley Group“ alebo „my“ znamená spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd, ktorá je vlastníkom webového sídla. Označenie „my“ alebo „používateľ“ znamená individuálneho používateľa alebo návštevníka nášho webového sídla.

Každý používateľ webového sídla spoločnosti Hadley Industries Holdings Ltd jeho používaním bezvýhradne akceptuje tu uvedené podmienky používania. Tieto podmienky obsahujú aj určenie príslušnosti súdov na riešenie prípadných právnych otázok súvisiacich s prevádzkovaním webového sídla. Osoby, ktoré si neželajú akceptovať tieto podmienky, alebo ktoré sú alebo by si mali byť vedomé dôvodu, pre ktorý sa tieto podmienky nedajú uplatniť pre ich potreby, nie sú oprávnené toto webové sídlo používať.

Tieto podmienky sa vzťahujú na každú jednu návštevu používateľa na tomto webovom sídle. Táto zmluva podlieha priebežným zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia, preto by ste si mali tieto podmienky preštudovať pred každým použitím tohto webového sídla.

Bezpečnosť

 1. Na zaručenie sústavnej dostupnosti tohto webového sídla pre všetkých používateľov môže náš poskytovateľ webového hostingu (Calligo Limited) ako aj spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd monitorovať sieťovú prevádzku na zistenie prípadných neoprávnených pokusov o nahranie alebo zmenu informácií alebo iné poškodenie webového sídla.

 2. Neoprávnené pokusy o upravenie, pozmenenie, zničenie, porušenie alebo iný zásah do informácií uložených na tomto webovom sídle, resp. v tomto systéme, o potlačenie alebo obídenie bezpečnostných prvkov, o zisťovanie, sledovanie alebo testovanie slabých miest, o porušenie bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení, o falšovanie hlavičiek TCP/IP, o nainštalovanie neoprávneného softvéru, o zahltenie a obmedzenie dostupnosti služieb („denial-of-service attack“) alebo o využitie tohto systému na účel, na ktorý nie je určený, sú výslovne zakázané a môžu viesť k trestnému stíhaniu.

 3. Akákoľvek prípadná trestná činnosť sa oznámi príslušným orgánom spolu s prípadnými zhromaždenými dôkazmi.

Vylúčenie zodpovednosti

 1. Všestranne sa usilujeme o poskytovanie užitočných, správnych a úplných informácií. Nemôžeme však zaručiť, že sa nevyskytnú žiadne chyby. Spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd nevydáva žiadne vyhlásenia, prísľuby ani záruky ohľadne správnosti, úplnosti, užitočnosti, resp. primeranosti obsahu tohto webového sídla a výslovne odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek chyby a nedostatky obsahu tohto webového sídla.

 2. Spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd ani jej zamestnanci, pracovníci, spolupracujúce osoby a dodávatelia neposkytujú žiadnu výslovnú, predpokladanú ani zákonnú záruku vrátane záruk týkajúcich sa nezasahovania do práv tretích osôb, záruk predajnosti a záruk vhodnosti na konkrétny účel.

 3. Žiadna záruka sa neposkytuje a všetka zodpovednosť sa odmieta aj vo vzťahu k obsahu webových stránok tretích osôb, na ktoré vedú prepojenia z tohto webového sídla.

 4. Spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd za žiadnych okolností nezodpovedá za prípadné osobitné, nepriame alebo následné škody a škody akejkoľvek povahy, ktoré vyplynú z nemožnosti používania, zo straty údajov alebo z ušlých výnosov alebo ziskov v dôsledku existencie zmluvy alebo nedbanlivosti alebo inej príčiny v súvislosti s používaním informácií alebo služieb dostupných na tomto webovom sídle.

Vylúčenie podpory

 1. Toto webové sídlo a dokumenty, ktoré sú na ňom prezentované, môže obsahovať hypertextové prepojenia alebo odkazy na informácie vytvorené a spravované inými verejnými alebo súkromnými organizáciami. Spoločnosť Hadley Industries Holdings Ltd nezaručuje správnosť, relevantnosť, užitočnosť, aktuálnosť ani úplnosť takto prepojených informácií.

 2. Uvedenie prepojení alebo odkazov na iné webové sídla nie je mienené ako prisúdenie významnosti týmto sídlam a informáciám na nich uvedeným, ani ako podpora, odporúčanie alebo uprednostňovanie názorov vyjadrených alebo komerčných produktov alebo služieb ponúkaných na týchto sídlach, ani organizácií, ktoré ich sponzorujú poskytnutím obchodných názvov, ochranných známok, výroby alebo iným spôsobom.

 3. Odkazy na konkrétne komerčné produkty, procesy alebo služby, uvedené na tomto webovom sídle, ako aj použité názvy značiek, firiem alebo spoločností sú určené len na informačné účely a na uľahčenie orientácie návštevníkov sídla a nie sú mienené ako vyjadrenie podpory, odporúčania alebo uprednostňovania spoločnosťou Hadley Industries Holdings Ltd.

 4. Názory vyjadrené jednotlivcami na webovom fóre sú len názormi danej osoby a v žiadnom prípade nevyjadrujú a nereprezentujú názory spoločnosti Hadley Industries Holdings Ltd.

Autorské právo

 1. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetok obsah na tomto webovom sídle ako aj všetok obsah dokumentov poskytnutých návštevníkom alebo klientom (napr. v newsletteroch) sú majetkom spoločnosti Hadley Industries Holdings Ltd.

 2. Používatelia nie sú oprávnení kopírovať, upravovať, uverejňovať, prenášať, postúpiť alebo predať, reprodukovať, vytvárať odvodeniny, distribuovať, zobrazovať alebo iným spôsobom využívať obsah tohto sídla ani žiadnu jeho časť bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Hadley Industries Holdings Ltd.

Salvátorská doložka

V prípade, že sa niektorá z týchto podmienok považuje v niektorej jurisdikcii za neplatnú, neúčinnú alebo nevymáhateľnú, príslušná podmienka sa považuje za zmenenú alebo zúženú v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie súladu s právnym poriadkom danej jurisdikcie a na dosiahnutie platnosti, pričom v takejto zmenenej alebo zúženej podobe sa považuje za záväznú. S výhradou predchádzajúcej vety sa každé ustanovenie považuje za oddeliteľné a v nijakom prípade neovplyvní žiadnu z ostatných podmienok.

Vylúčenie vzdania sa plnenia

V prípade, že sa spoločnosť Hadley Industries Holdings Limited vzdá uplatnenia niektorého zo svojich práv, právomocí alebo ustanovení týchto podmienok, táto skutočnosť nemá za následok vzdanie sa uplatnenia ostatných práv alebo toho istého práva v budúcnosti a prípadné odloženie uplatnenia práva alebo právomoci sa nepovažuje za vzdanie sa nároku na jeho uplatnenie.

Osobné údaje

Naše oznámenie o ochrane súkromia popisuje spôsob, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje na tomto webovom sídle. Kópiu oznámenia o ochrane súkromia si môžete zobraziť.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú podľa právneho poriadku Anglicka a používateľ týmto výslovne akceptuje, že na riešenie všetkých prípadných sporných záležitostí, priamo alebo nepriamo súvisiacich s používaním tohto webového sídla, sú príslušné súdy v Anglicku a v súlade s tým sa používateľ výslovne vzdáva všetkých práv na podanie žaloby akéhokoľvek druhu v súvislosti s týmto webovým sídlom na súde kdekoľvek inde na svete.